ഓൾ കേരള മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ കൂത്തുപറമ്പ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം

4e2e09da-4707-4303-aabb-76b13d0d9176.jpg